ร่วมสร้างนวัตกรรม ปลุกพลังบวก

เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน

ภายใต้หัวข้อ

“MAKE A CHANGE”

ทุกคนเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน

ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

โจทย์การแข่งขัน

“Make A Change” ทุกคนเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน

ร่วมสร้างนวัตกรรม ปลุกพลังบวก เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน

โลกในยุคปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และการพัฒนาช่องทางด้านการสื่อสารใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมสมัยใหม่ และจากกระแสความสนใจในการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม ในประเทศไทยในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ทำให้องค์กรหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม โดยได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การรวมพลังสร้างเครือข่ายนวัตกร เป็นต้น โดยกลุ่มคนหลักที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบและ พัฒนานวัตกรรม คือ กลุ่มเด็กและเยาวชน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการดำเนินการ จัดกิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) หรือการพัฒนาแนวคิด การออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยมี วัตถุประสงค์หลักคือ ให้เยาวชน ประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจงานด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม ได้สร้างสรรค์วิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาคุณธรรมในสังคม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งการ รณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีหรือพฤติกรรมเชิงบวกให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยในปี 2565 ได้กำหนดแนวคิดหลัก (Key Theme) ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งผลงานนวัตกรรมต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ

1) มีความใหม่ และตรงตามความต้องการของสังคม

2) เกิดขึ้นจริงและสามารถแพร่กระจายไปสู่สังคมได้

3) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม

วัตถุประสงค์ของงานนี้

01

เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์การพัฒนา นวัตกรรมที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

02

เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายเยาวชน และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และ ผลักดันประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญต่อเยาวชน

03

เพื่อพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ด้านคุณธรรม นวัตกรรมทางสังคม และทำให้เกิดการตระหนัก ถึงคุณค่าในการพัฒนาระบบนิเวศด้านคุณธรรม

04

เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสนับสนุนการมี ส่วนร่วมของเยาวชนในการขับเคลื่อน SDGs ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้ สอดคล้องกับโอกาสของการประกอบอาชีพในอนาคต

05

เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์บทบาทของศูนย์คุณธรรม ในฐานะเป็นหน่วยงานส่งเสริมด้านการพัฒนา องค์ความรู้ นวัตกรรม การสื่อสาร และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านคุณธรรม

ใครเหมาะกับงาน Moral Hackathon 2022 ?

นักศึกษาจากทุกสถาบัน

ผู้ที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Startup)

ประชาชนทั่วไป

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าแข่งขัน

1

การออกแบบนวัตกรรม

เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนจิตสาธารณะให้เกิดเป็นรูปธรรม โดย สามารถสร้างความเปลี่ยนเเปลงทางสังคมได้

2

การออกแบบนวัตกรรม

ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือต่อยอดจากเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อย่างน้อย 1 ข้อ และต้องเป็นนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อสังคม

3

สามารถนำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

และสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากยิ่งขึ้น ในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาคประชาชน สังคม กลุ่มคนทั่วไป

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนนจะถูกแบ่งออกเป็น 5 ด้าน โดยแบ่งออกเป็นเกณฑ์ดังนี้

เป็นผลงานที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคต

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการหรือผลงาน ต่อภาคประชาชน กลุ่มคน หรือ ภาคสังคม

การวิเคราะห์ปัญหา และ/หรือ การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างผลงาน

การนำเสนอผลงานของสมาชิกในทีมมีความโดดเด่นและน่าสนใจ

หัวข้อของผลงานที่นำเสนอ สามารถสร้างความน่าสนใจแก่ประชาชนทั่วไปได้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดประสบการณ์ เชื้อชาติ / สัญชาติ
  2. พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยในระหว่างโครงการ
  3. ผู้สมัครต้องสมัครเป็นทีม ใน 1 ทีมจะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คนและไม่เกิน 5 คน โดยผู้สมัครมีรายชื่ออยู่ในทีมได้ 1 ทีมเท่านั้น
  4. โครงการหรือนวัตกรรมที่นำเสนอต้องเป็นโครงการหรือนวัตกรรม หรือไอเดียใหม่ ที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือถูกประยุกต์จากนวัตกรรมที่มีอยู่แล้ว เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรม  หรือคิดโครงการด้วยตนเอง และต้องสอดคล้องกับโจทย์ที่ประกาศในโครงการ 
  5. ทีมที่เข้าแข่งขันต้องนำเสนอนวัตกรรมหรือโครงการตามโจทย์ที่กำหนดให้ ณ วันแข่ง Hackathon ในรูปแบบ Prototype หรือ Roadmap โครงการ ในวันสุดท้ายของกิจกรรมแฮกกาธอน
  6. สามารถเลือกนำเสนอผลงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  7. ผู้สมัครทุกคนในทีมต้องสามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกวัน ตามเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศ 
  8. โครงการที่เสนอรวมถึงองค์ประกอบในการนำเสนอ อาทิ ภาพ / คลิปวิดีโอ จะต้องเป็นผลงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลอื่น
  9. เกณฑ์การตัดสินการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และยินดียอมรับผลการ ตัดสิน รวมถึงกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการตัดสินทุกประการ

รางวัลการแข่งขัน

แบ่งออกเป็น 5 รางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล)

ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท

ป้ายรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรรายบุคคล

รางวัลรองชนะเลิศ (1 รางวัล)

ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 35,000 บาท

ป้ายรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรรายบุคคล

รางวัลชมเชย (3 รางวัล)

ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

ป้ายรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรรายบุคคล

*หมายเหตุ: ผู้ที่ได้รับรางวัลมีหน้าที่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย (5%) ของเงินรางวัลที่ได้รับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Phone: 081-305-5259 (กวิน)
E-mail: moralhackathon@gmail.com

Line@ Official : @moralhackathon